PROJEKT FINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej będący organem prowadzącym Dom Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas im. Bpa Czesława Domina w Darłowie przy ul. Wiejskiej 9 współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 101 450,94 zł

W ramach drugiej edycji projektu grantowego podpisaliśmy umowę „ O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU OPERCYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Tytuł realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

 Umowa nr COVID -19.2.16.22 z dnia 18.06.2021r.

Grant został przyznany na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanego w opiekę nad pacjentami , którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych niż Hospicjum miejsc zatrudnienia .

Łączna wysokość grantu : 101 450,94 zł.
21.06.2021r.