Projekt finansowany z Funduszy EuropejskichCaritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej będący organem prowadzącym Dom Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas im. Bpa Czesława Domina w Darłowie przy ul. Wiejskiej 9 współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 103 868,60 złCaritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej będący organem prowadzącym Dom Hospicyjno–Opiekuńczy Caritas im. Bpa Czesława Domina w Darłowie w dniu 28 października w podpisał umowę o powierzenie grantu nr COVID.19.16.0028 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Wojewódzki w Szczecinie.


Nr Projektu: POWR.05.02.00-00-0001/20


Tytuł Projektu: „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”Okres realizacji Projektu: od 01 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Środki finansowe uzyskane z projektu zostaną przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych niż Hospicjum miejsc zatrudnienia oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. Dodatki do wynagrodzeń przysługują jedynie tym z ww. pracowników, którzy zadeklarowali pracę w jednym miejscu pracy.


Łączna wysokość grantu : 103 868,60 zł.

12.11.2020