Hospicjum domowe


Czym zajmuje się hospicjum domowe?

Nasze Hospicjum obejmuje aktywną, wszechstronną i całościową opieką pacjentów chorujących na nieuleczalne, postępujące choroby nowotworowe. Ponadto, opiekujemy się też pacjentami z odleżynami IV stopnia i niewydolnością krążeniowo-oddechową (kardiomiopatia).

W jaki sposób pomaga hospicjum domowe?

Celem opieki nad pacjentem w domu jest zwalczanie bólu, łagodzenie niewydolności związanych z chorobą nowotworową, poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin, oraz opieka psychologiczna i duchowa.

Jak to wygląda w praktyce?

Wizyty domowe odbywają się w zależności od potrzeb
– nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu przez pielęgniarkę (w zależności od potrzeb),
– nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu przez lekarza (w zależności od potrzeb).

Pacjent oraz rodzina pozostają w stałym kontakcie telefonicznym z pielęgniarkami i lekarzem. W razie konieczności wizyty odbywają się natychmiast zaraz po zgłoszeniu, tak aby rodzina była pod stałą opieką i kontrolą lekarza i pielęgniarek.

Warunki przyjęcia do hospicjum domowego:

  • skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty;
  • rozpoznanie lekarskie terminalnej fazy choroby przez lekarza hospicjum;
  • zgoda pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie.

Hospicjum domowe zapewnia też
możliwość wypożyczania sprzętu medycznego.
Dowiedz się więcej


WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W ŚWIADCZENIU USŁUG HOSPICJUM DOMOWEGO W ZWIĄZKU Z COVID-19 (źródło)

Dotyczy realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z COVID-19. 17.03.2020.


Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentami przebywającymi w swoich domach,
Centrala NFZ wskazuje na możliwość wykonywania i rozliczania porad lekarza i psychologa, oraz wizyt pielęgniarki, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.
Dopuszcza się realizację porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, o ile czasowe zaniechanie świadczeń wykonywanych osobiście w domu pacjenta nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.[i] [ii]

Powyższa zasada ma zastosowanie w odniesieniu do świadczeń realizowanych przez personel lekarski, pielęgniarski i psychologów w zakresach wymienionych w Katalogu zakresów świadczeń stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzeń:

1. Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 45/2018/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, zwanego dalej zarządzeniem SPO:
   1. świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
   2. świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie
   3. świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej

2. Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 74/2018/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, zwanego dalej zarządzeniem OPH:
   1. świadczenia w hospicjum domowym
   2. Świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci

Przy sprawozdawaniu w raporcie statystycznym opisanych powyżej porad, świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdać dane zgodnie z przepisami zarządzenia SPO lub zarządzenia OPH, z zastrzeżeniem, że wśród kodów istotnych procedur medycznych, wskazać należy:
89.0099 – porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
89.046 – Wizyta pielęgniarki/położnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności
94.471 – Porada psychologiczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Jednocześnie ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne, Centrala NFZ rekomenduje zawieszenie wizyt domowych udzielanych w ramach poradni medycyny paliatywnej.